Зовнішнє незалежне оцінювання 2015 року з історії України

span class="alsi">1.  Реконструкція, зображена на рисунку, відображає життя та побут
А   трипільців.
Б    кіммерійців.
В    царських скіфів.
Г    давніх слов’ян.

2.  Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.
«І йде пшениця за сіль, хутра – за оксамит, мед – за коней, віск – за рибу.
Пускають в хід гривну й куни, рези й драхми, диргени й динари».
В уривку йдеться про торговельні операції часів
А    Великої Скіфії.
Б    Боспорського царства.
В    Антського царства.
Г    Київської  Русі.

3.  Походи яких київських князів відображено на картосхемі?
А    Кия та Аскольда
Б    Олега та Ігоря
В    Ольги та Святослава
Г    Володимира Великого та Ярослава Мудрого

4.  Що стало безпосереднім наслідком битви, описаної в уривку з історичного джерела: «...і зійшлися супротивники [на р. Альті], і бій був жорстокий, і не могли печеніги допомогти [Святополкові]. І одолів Ярослав Святополка, і той утік...»?
А    здобуття Ярославом великокняжого столу
Б    поділ між Ярославом та Мстиславом Русі по Дніпру
В    запровадження Ярославом нової системи престолонаслідування
Г   утвердження Ярослава єдиновладним володарем Русі

5.  Утворення князем Романом Мстиславичем Галицько-Волинської держави відбулося наприкінці
А    X ст.
Б    XI ст.
В    XII ст.
Г    XIII ст.

6.  У «Слові о полку Ігоревім» ідеться про
А    набіги печенігів на руські землі.
Б    один із походів руських князів на половців.
В    монгольську навалу на руські князівства.
Г    розгром Хозарського каганату.

7.  Коли відбулася битва, наслідком якої стала подія, описана в уривку з історичного джерела: «Гедимінів син, великий князь Ольгерд.., прилучив до своєї держави подільську землю та вигнав звідти татар...»?
А    1362р.
Б    1385р.
В    1449р.
Г     1471р.

8. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.
«Рада також має запобігати сваркам у місті, боронити від кривд сиріт і вдів... кожний раз, коли виникатиме потреба.., радитись про добробут громади... і запобігати шкодам, залагоджувати й розсуджувати всілякі спори... пильнувати обману в мірах і вагах під час продажу товару».
В уривку йдеться про
А    зміст магдебурзького права.
Б    функції шляхетських сеймиків.
В    повноваження Генеральної ради на Січі.
Г    діяльність з’їзду князів.

9. На фото зображено
А    Хотинську фортецю.
Б    Меджибізький замок.
В    Верхній замок у Луцьку.
Г    Кам’янець-Подільську фортецю.

10. Про яку верству населення Речі Посполитої йдеться в уривку з історичного джерела: «Король, побачивши, як добре вони з татарами б’ються, віддав їм для пристанища місто Трахтемирів, настановив їм гетьмана, прислав клейноди, всяких припасів військових, а за службу їм поклав по червінцеві...»?
А    селянство
Б    реєстрове козацтво
В    православну шляхту
Г    міщанств

11.  Яка держава була союзницею козацького війська на початку Національно - визвольної війни українського народу середини XVIIст.?
А    Трансільванське князівство
Б    Велике князівство Литовське
В    Московське царство
Г    Кримське ханство

12. Укладення династичного союзу між Військом Запорозьким і Молдавським князівством стало можливим завдяки перемозі козацького війська в
А    Жовтоводській битві.
Б    Корсунській битві.
В    Пилявецькій битві.
Г    Батозькій битві.

13. Кому з гетьманів І. Сірко докоряв: «...при розумному посередництві могла б [Гетьманщина] прихилитися від турецької влади під високу руку православного монарха. ...Дорошенка заслав  у вічну неволю, Чигирин з  усією цьогобічною Україною втратив, допустив пролитися  християнській крові... Відтак дочекався крайнього занепаду й запустіння Вітчизни нашої...»?
А    І. Самойловичу
Б    І. Виговському
В   П. Тетері
Г    І. Брюховецькому

14.  «Ми стоїмо тепер, браття, між двома проваллями, готовими нас пожерти,коли не виберемо шляху для себе надійного, щоб їх обминути. Воюючі між собою монархи, що зблизили театр війни до кордонів наших, до того розлючені один на одного, що підвладні їм народи терплять уже і ще перетерплять безодню лиха незмірного, а ми між ними є точка або ціль всього нещастя», – з такою промовою
І. Мазепа звернувся до своїх прихильників, пояснюючи причини
А    початку Другого Кримського походу.
Б    придушення повстання під проводом С.Палія.
В    підписання Коломацьких статей.
Г    укладення військового союзу зі Швецією.

15. Що є свідченням обмеження царською владою автономії України в першій половині ХVІІІст.?
А    утворення Першої Малоросійської колегії
Б    поділ Гетьманщини на Лівобережну та Правобережну
В    переформування козацьких полків на регулярні кінні полки російської армії
Г    остаточна ліквідація російськими військами Запорозької Січі

16.  Панування кріпосницьких відносин в Наддніпрянській Україні припадає на період
А    1764–1812рр.
Б    1775–1829рр.
В    1783–1861рр.
Г    1772–1864рр.

17.  Що було основною одиницею адміністративно-територіального поділу українських земель у складі Російської імперії на початку XIX ст.?
А    полк
Б    намісництво
В    губернія
Г    коронний край

18. Зображена на фото пам’ятка архітектури є окрасою міста

А    Львова.
Б    Києва.
В    Харкова.
Г    Луцька.

19.  Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.
«Президент рейхстагу повідомив пана міністра внутрішніх справ, що рейхстаг ухвалив рішення: “Вважати депутата Л. Кобилицю, з виборчої округи Вижниця на Буковині, виключеним зі складу рейхстагу”...».
Таке рішення щодо Л. Кобилиці ухвалено, оскільки він
А    був членом «Руської трійці».
Б    підбурював селян до повстання.
В    висловлював москвофільські погляди.
Г    належав до Русько-української радикальної партії.

20. Карикатура на Селянську реформу 1861р. Акцентує увагу на її

А    меті.
Б    причині.
В    результаті.
Г    процесі

21. Беручи участь у діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, громадівці намагалися
А    організувати систематичні українознавчі дослідження.
Б    запровадити мережу недільних україномовних шкіл.
В    поширювати нелегальну марксистську літературу.
Г    створити українську політичну партію.

22. Про який документ ідеться в уривку з історичного джерела:
«За рік після його оприлюднення діяло 15 українських видавництв і виходило майже 20 українських періодичних видань – від наукових і політичних до гумористичних і дитячих. Справжнім проривом стала поява газети “Хлібороб” у Лубнах та першої щоденної української газети “Громадська думка” у Києві»?
А    «Маніфест...» імператора Олександра ІІ від 19 лютого 1861р.
Б    Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 18 липня 1863р.
В    Емський указ імператора Олександра ІІ від 18 травня 1876р.
Г    «Маніфест...» імператора Миколи ІІ від 17 жовтня 1905р.

23.  Хто є автором картини, репродукцію якої зображено?
А    С. Васильківський
Б    М. Пимоненко
В    В. Тропінін
Г    І. Рєпін

 

24.  Зображене рекламне оголошення початку ХХ ст. свідчить про розгортання на західноукраїнських землях

А    кооперативного руху.
Б    монополізації виробництва.
В    промислового перевороту.
Г    трудової еміграції.

25. Яка організація в роки Першої світової війни виступила з такою відозвою:
«...Перемога Австро-Угорської монархії буде нашою перемогою. І чим більша буде поразка Росії, тим швидше проб’є година визволення України... Нехай на руїнах царської імперії зійде сонце вільної України!..»?

А    Головна українська рада
Б    Революційна українська партія
В    Товариство українських поступовців
Г    Карпато-руський визвольний комітет

26. Що зумовило появу газетного повідомлення, уривок з якого наведено:
«У Київ очікується приїзд професора М. Грушевського, засланого в адміністративному порядку в Симбірськ, за межі Київського військового округу. Ужиті заходи зі звільнення греко-католицького митрополита Шептицького, а також із повернення з Далекого Сходу всіх українців-галичан. Відновлюється закрите адміністрацією українське товариство “Просвіта”...»?

А    початок Української революції
Б    успіхи російських військ у Галицькій битві
В    більшовицький переворот у Росії
Г    проголошення УНР

27.  Яка подія стала однією з причин збройного виступу самостійників у Києві (липень 1917р.)?
А    скликання Українського національного конгресу
Б    оприлюднення Українською Центральною Радою Другого Універсалу
В    укладення Брестського мирного договору
Г    початок корніловського заколоту в Росії

28.  У якому році для скріплення державних документів використовували печатку, відбиток якої зображено на фото?

А    1917р.
Б    1918р.
В    1919р.
Г    1922р.

29.  Що було характерним для соціально-економічного життя в УСРР періоду нової економічної політики (1921–1928рр.)?
А    націоналізація всіх промислових підприємств
Б    заміна продрозкладки продовольчим податком
В    уведення карткової системи розподілу продуктів
Г    скасування плати за житло й комунальні послуги

30.  У 1925р. В Українській СРР нараховувалося 79,1% шкіл з українською мовою викладання. У 1930р. Цей відсоток зріс до 85%. Що спричинило зазначені зміни?
А    утворення Всеукраїнської академії наук
Б    здійснення владою політики «коренізації»
В    прийняття нової Конституції республіки
Г    ліквідація національних районів у складі республіки

31.  Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.
«Експропріація непродуктивних класів, анулювання боргів, зосередження доходів від промисловості, держторгівлі (внутрішньої і зовнішньої) і всієї кредитної системи в руках держави – самі по собі дають можливість такого нагромадження всередині країни, яке забезпечує необхідний для соціалістичного будівництва темп розвитку індустрії».
В уривку вказано на
А    причини індустріалізації.
Б    джерела індустріалізації.
В    наслідки індустріалізації.
Г    етапи індустріалізації.

32. Жертвою якої репресивної акції став академік Сергій Єфремов?
А    справи «Спілки визволення України»
Б    «Шахтинської справи»
В     Голодомору
Г     «Закону про п’ять колосків»

33. Політика якої країни щодо українських земель описана в уривку з історичного джерела:
«Уряд запланував високі темпи “осадження” колоністів на Східних кресах:
у 1921 році – 8 тис. осіб, у 1922 році – 20 тис. осіб...»?
А     Румунії
Б     Польщі
В     Угорщини
Г     Чехословаччини

34.  Плакат, зображений на фото, пропагував
А    розгортання радянського партизанського руху.
Б    радянізацію західних областей України.
В    мету боротьби Української повстанської армії.
Г    установлення незалежної Карпатської України.

35. Про яку адміністративну одиницю, створену окупантами на українських землях у роки Другої світової війни, ідеться в уривку з історичного джерела:
«Після того, як [німецько-румунські загарбники] встановили свою владу до річки Буг, запанувала румунська нагайка... від Дністра до Бугу...»?
А    Трансністрію
Б    Бессарабію
В    Північну Буковину
Г    Марморощину

36.  Відображені на діаграмах зміни національного складу населення Криму стали наслідком
А    депортації.
Б    десталінізації.
В    розкуркулення.
Г    трудової еміграції.

 

37. На картосхемі заштриховано територію, що увійшла до складу УРСР на підставі договору між СРСР та
А    Угорщиною.
Б    Румунією.
В    Польщею.
Г    Чехословаччин

38.  Що було однією з особливостей економічного розвитку УРСР в 1970-х на початку 1980-х рр.?
А    посилення процесів децентралізації управління промисловістю
Б    прогресуючий занепад у рамках загальносоюзної економіки
В    зниження матеріало- та енергомісткості виробництва
Г    зростання конкурентоспроможності продукції

39.  На фото зображено
А    Є. Сверстюка, філософа, письменника, дисидента, автора збірки «Блудні сини України».
Б    М. Руденка, письменника, автора поезій «Всесвіт у тобі»; керівника Української Гельсінської групи.
В    С. Параджанова, кінорежисера, автора фільмів «Тіні забутих предків», «Колір гранату».
Г    В. Стуса, поета, автора збірок «Круговерть », «Зимові дерева»; члена Української Гельсінської групи.

40. Які наслідки для України мав заколот ГКЧП (ДКНС) у Москві?
А    усунення В. Щербицького від влади в УРСР
Б    негайний вихід КПУ зі складу КПРС
В    підписання УРСР нового союзного договору
Г    проголошення незалежності України

41.  На якій особливості становлення підприємництва в незалежній Україні акцентує увагу карикатура?
А    значних бюрократичних обмеженнях організації та ведення бізнесу
Б    надмірних фізичних навантаженнях на бізнесменів
В    стрімкому збільшенні прибутковості бізнесу
Г    недостатній фаховій підготовці підприємців для ведення бізнесу

42. 2014 рік – це рік, коли Україна
А    вступила до Світової організації торгівлі (СОТ).
Б    підписала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС).
В    стала членом Ради Європи (РЄ).
Г    приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру».

43.  Установіть відповідність між назвою соціальної групи Київської Русі та її характеристикою.
1    закупи
2    ізгої
3    бояри
4    смерди
А    представники правлячого стану в Київській Русі, які займали друге після князів панівне становище в державі
Б    особисто вільні селяни, які вели своє господарство та виконували повинності на користь держави
В    тимчасово залежні селяни, які через різні обставини змушені були відпрацьовувати землевласнику грошову позику
Г    особи, які з певних причин вийшли зі своїх соціальних груп і втратили з ними законний зв’язок
Д    люди, які перебували в повній власності землевласників (продавалися, дарувалися, передавалися в спадщину)

 

44.  Установіть відповідність між документом часів Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького та роком його ухвалення.
1    «Його королівська величність буде і далі жалувати посади громадянам шляхетського стану в Київському, Брацлавському та Чернігівському воєводствах. Чигирин має назавжди лишитися при булаві Війська Запорозького...»
2    «...великий государ наш гетьмана Б. Хмельницького пожалує, свої грамоти царські на ваші вольності велить дати.., і щоб Війська Запорозького було 60 000...»
3    «...Козаки можуть проживати лише в Київському воєводстві, та й то лише на королівських землях. Ні Брацлавське, ні Чернігівське воєводства козаки не матимуть...»
4    «Найясніший королю Швеції... ми підняли зброю проти поляків на захист віри і вольності.  ...ми з’єднані з вашою величністю зв’язком, яким ми зобов’язані обом воєводам Молдавії та князеві Трансільванії...»
А    1648р.
Б    1649р.
В    1651р.
Г    1654р.
Д    1656р.

45.  Установіть відповідність між подією другої половини XVII ст. та її наслідком.
1    ухвалення Гадяцьких пунктів
2    Чигиринські походи турецько-татарських військ
3    укладення Андрусівського договору
4    підписання Віленського перемир’я
А    знелюднення частини Правобережної України, руйнація козацької столиці
Б    початок війни Московського царства проти Гетьманщини
В    поділ території Гетьманщини між Річчю Посполитою та Московським царством
Г    пошук Б. Хмельницьким нових союзників у боротьбі з Річчю Посполитою
Д    перехід Лівобережної Гетьманщини під протекторат Османської імперії

46. Установіть відповідність між назвою організації та цілями, які вона ставила перед собою.
1    «Південне товариство» декабристів
2     Кирило-Мефодіївське братство
3    «Руська трійця»
4    Головна руська рада
А    установлення конституційної монархії, запровадження громадського самоврядування, розбудова Росії як федеративної держави
Б    повалення самодержавства шляхом військового перевороту, скасування кріпацтва, проголошення Росії унітарною республікою
В     піднесення національної свідомості українців Галичини, перетворення народної мови на літературну, пропаганда єдності українського народу
Г    знищення царизму, утвердження демократичних прав і свобод для всіх громадян, створення федерації християнських слов’янських республік
Д    розширення сфери вжитку української мови, поділ Галичини на дві провінції – Західну (польську) та Східну (українську)

 

47. З’ясуйте кому з діячів, зображених на фото, належать наведені факти біографії.

А    письменник, фундатор національного кінематографа, автор кінофільмів «Звенигора»,
«Арсенал», «Земля»
Б    митець-монументаліст, графік, фундатор новаторської художньої школи в українському мистецтві 1920-х рр.
В   актор, режисер, новатор українського театру, керівник мистецького об’єднання «Березіль»
Г    прозаїк, поет, публіцист, засновник літературних об’єднань – «Гарт» (1923), «Урбіно» (1924), «ВАПЛІТЕ» (1926)
Д    український економіст 1920-х рр., автор концепції економічної самодостатності УСРР

48.  Установіть відповідність між описаним явищем соціально-економічного життя та періодом історії України, для якого воно було характерним.

1    «Продовольча програма виходить із необхідності скоротити імпорт продовольства з капіталістичних країн, оскільки деякі держави прагнуть перетворити продаж зерна на засіб політичного тиску...»
2    «Основна частина підприємств місцевого значення перейшла з відання союзних міністерств у підпорядкування обласних рад депутатів. Місцеві органи влади одержали широкі права у вирішенні матеріально-фінансових питань...»
3    «Економічне протистояння, що виникло внаслідок внесення митною службою Росії усіх українських імпортерів до переліку “ризикованих”, призвело до блокади поставок товарів з України до Росії...»
4    «Понад мільйон осіб, винних у порушенні антиалкогольного законодавства, зазнали адміністративних стягнень. У Закарпатті та в Криму знищили виноградники унікальних сортів...»
А   «післявоєнна відбудова» (1945 – початок 1950-х рр.)
Б    «відлига» (1953–1964 рр.)
В    «застій» (середина 1960-х – початок 1980-х рр.)
Г    «перебудова» (1985–1991 р.)
Д    «незалежність» (1991 р. – початок XXI ст.)

 

49.    Установіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел.
А    «Прийшли іноплемінники на Руську землю, половці многі. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на р. Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. ...і побігли руські князі, і перемогли половці...»
Б    «У той же час поїхав був Данило в Угри до короля [Бели], бо він іще не чув про прихід татар на Київ. А коли Батий узяв Київ і почув він про Данила, що той в Уграх є, то рушив сам до [города] Володимира...»
В    «І говорили [половці] руським князям: “Якщо ви не поможете нам, [то] ми нині порубані були, а ви завтра порубані будете...” І вирішили князі: “Лучче б нам зустріти їх на чужій землі, аніж на своїй”...»
Г    «Прибули Святополк [Ізяславич], і Володимир [Всеволодович], і Давид Ігоревич, і Василько Ростиславич, і Давид Святославич, і брат його Олег, і зібралися в [городі] Любечі, щоб уладнати мир...»

50. Установіть послідовність заходів царської влади щодо ліквідації автономного устрою українських земель.
А    утворення Другої Малоросійської колегії
Б    закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України
В    остаточна ліквідація Запорозької Січі
Г    скасування полкового устрою на Слобідській Україні

51. Установіть послідовність створення радянських агітаційних плакатів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Установіть послідовність появи понять в історії УРСР.
А    «відбудова»
Б    «розвинений соціалізм»
В    «політична реабілітація»
Г    «гласніс

53. Проаналізуйте зображену картосхему.

Картосхема дає змогу
1    визначити торговельний шлях «із варяг у греки».
2    окреслити територію Антського царства.
3    указати основний шлях грецької колонізації.
4    визначити межі розселення племен трипільської культури.
5    указати територію Боспорського царства.
6    окреслити територію Великої Скіфії.
7    указати напрямок походу перського царя Дарія I.

54.  Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний уславився тим, що
1    відіграв вирішальну роль у перемозі польсько-козацького війська в битві під Хотином.
2    сприяв відновленню вищої ієрархії православної церкви на українських землях.
3    очолював удалі морські походи козаків проти Османської імперії.
4    знищив фортецю Кодак, збудовану поляками для контролю над Запорозькою Січчю.
5    збудував першу Запорозьку Січ на о. Мала Хортиця.
6    підтримував видавничу діяльність Івана Федорова.
7    відстоював інтереси української шляхти на Люблінському сеймі.

55. Які завдання вирішувалися в ході проведення Столипінської аграрної реформи?
1    зміцнити соціальну опору самодержавства на селі
2    розв’язати проблему аграрного перенаселення
3    зміцнити традиційну селянську общину (громаду)
4    скасувати панщину та кріпосну залежність селян
5    сприяти зростанню товарності сільського господарства
6    подолати кризу сільськогосподарського перевиробництва
7    ліквідувати церковне та монастирське землеволодіння

56.  Укажіть умови Варшавської угоди (1920р.) між представниками Директорії УНР і уряду Польщі.
1    визнання Польщею Директорії УНР на чолі з С.Петлюрою  верховною владою УНР
2    передання Польщі Східної Галичини та Західної Волині
3    об’єднання Армії УНР та Української Галицької армії (УГА)
4    визнання Польщею ЗУНР та відмова  від втручання в її внутрішні справи
5    ведення спільних воєнних дій проти радянських військ на території УНР
6    надання військово-політичної допомоги в боротьбі проти гетьмана П.Скоропадського
7    визнання Директорією кордону між Польщею та УНР по «лінії Керзона»