Задание внешнего независимого тестирования 2011 года с украинского языка и литературы

Основная сессия №2

Номер і зміст завдання Відповідність завдання програмі ЗНО, підручникам і посібникам, затвердженим Міністерством освіти і науки України
Прочитайте текст і виконайте завдання 1-7 до нього.
(1) На невеличкій прогалині тут, посеред гори, розкинулася пасіка. (2) Високі дерева, підіймаючи на/зустріч сонцю своє густе гілля, оточують її з усіх боків. (3) У/середині росте трава, з квітками рясно помішана, та стоїть із десяток вуликів. (4) Сонце кидає з/верху хвилі тепла і золоті бджоли бринять у повітрі. (5) Ось щось торкнулося моєї руки: це одна з бджілок неспішно поповзла по/моєму ліктю. (6) А я стою, затамувавши подих і [...].

1. Синонімом до слова «підіймаючи» в другому реченні може бути
А підбираючи
Б підносячи
В підвищуючи
Г підтягаючи

Лексика. Синоніми.
2. Доречне завершення останнього речення наведено в рядку
А  свердлячи очима буяння природи.
Б   виграючи очима на буяння природи.
В   скинувши очі на буяння природи.
Г   втопивши очі в буянні природи.

Фразеологія
3. Окремо в тексті пишеться сполука слів
А на/зустріч
Б у/середині
В з/верху
Г по/моєму

Орфографія. Написання складних слів разом і через дефіс.
4. У називному відмінку вжито в тексті іменник
А хвилі
Б бджоли
В руки
Г подих

Морфологія. Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
5. Уточнювальною обставиною ускладнено речення
А перше
Б друге
В третє
Г шосте

Синтаксис. Відокремлені уточнювальні члени речення
6. Складним безсполучниковим є речення А перше Б третє В четверте Г п'яте Синтаксис. Типи складних речень за способом зв' язку їхніх частин
7. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А другому
Б третьому
В четвертому
Г п' ятому
Синтаксис. Розділові знаки в різних видах речень.

8. На другий склад падає наголос у слові
А кропива
Б псевдонім
В запитання
Г ознака
Д осока

Орфоепія. Наголос, наголошені й ненаголошені склади
9. Апостроф треба писати на місці обох пропусків рядка
А рел..єф міжгір..я
Б з..їсти пів..яблука
В присв..ятити сім.. ї
Г сер..йозний об..єкт
Д люб..язна конс..єржка

Орфографія. Правила вживання апострофа.
10. Неправильно утворено форму слова у варіанті
А кілограм помідор
Б недбале ставлення
В тритомне зібрання
Г з усякого приводу
Д зробити навпаки

Морфологія. Особливості вживання та написання відмінкових форм іменника.

11. Помилково вжито слово в рядку
А ювілейні міроприємства
Б громадянське суспільство
В парламентська республіка
Г непримиренні опоненти
Д прикордонна територія

Лексика. Професійна, діалектна, розмовна лексика.
12. Помилково утворено слово
А виконавиця
Б гардеробщиця
В кравчиня
Г вихователька
Д спортсменка

Словотвір. Основні способи словотворення в українській мові.

13. Неправильно побудовано речення
А  Ви ніколи не замислювалися, чому в давнину число «сім» було популярним і оточеним таємничістю?

Б  Слід пам'ятати, що ґрунти набагато менше здатні до самоочищення та самовідновлення, ніж повітря або вода.

В  Починати приготування уроків бажано з письмових завдань, а потім варто братися за усні.

Г Твори сучасних українських письменників і майстрів слова минулих століть привернуть увагу до вічних тем буття.

Д  Годинники - це штучно створені предмети, які інформують людину про час і який є дуже важливим ресурсом.

Синтаксис. Складнопідрядні речення з послідовною підрядністю.
14. Правильно написано всі слова в рядку
А розрівняти, скалічений, безцільний, сповідати, прізвище
Б зжувати, безцензурний, пригірський, сцілення, зсунути
В предобрий, стискач, беспечний, сформувати, роз' їхалися
Г схований, схибити, роскроїти, беззаконня, примружити
Д безсторонній, розмноження, схопити,премара, безлад

Орфографія. Правопис префіксів.
15. Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
А д.. ктант, такс.. ст, Лейпц.. г
Б Ч..каго, х..мера, функт..я
В кред.. т, д.. плом, Шексп.. р
Г Ч..лі, реж..м, тр..умфатор
Д Ват..кан, д..намо, х..рург

Орфографія. Написання слів іншомовного походження.
16. Прочитайте уривок.
І трудний хліб черствий, щоден(1)ий, і темні многотрудні дні,
І в снах - Ел(2)ади і Афіни та хмурі степові вогні.
А поруч, як весталка сон(3)а, вартує жертовн(4)ик вона,
Проста, земна моя Мадон(5)а, проста, земна моя жона.
Подвоєні літери слід писати на місці всіх цифр, окрім
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5

Орфографія. Подвоєння букв на позначення подовжених м' яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків.
17. Помилку у творенні ступенів порівняння прикметників допущено в рядку
А коротший, щонайкращий
Б ближчий, більш гарячіший
В добріший, найменш удалий
Г цікавіший, якнайдорожчий
Д вужчий, найменш потрібний

Морфологія. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий, способи їх творення (проста й складена форми).
18. Двокрапку треба поставити в реченні (розділові знаки пропущено)
А Вже тиха осінь ходить берегами на вербах трусить листячко руде.
Б Сашко задихався та зморився більше години вони бігли з Сіроманцем.
В Сонце зайшло степові озера стали на якийсь час темно-червоними.
Г Брязне клинок об залізо кайданів піде луна по твердинях тиранів.
Д Спочатку Тимко образився і хотів піти потім передумав і залишився.

Синтаксис. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.
19. Кількість звуків і букв однакова в кожному слові рядка
А походжає, якість, їстоньки, яблунька
Б кукурудза, п' ятниць, український, п' ять
В гайок, об' єднування, сьогодення, їдуть
Г серйозний, щебечуть, джміль, рясний
Д рюкзак, рядно, перемивають, кар' єра

Фонетика. Позначення звуків мовлення на письмі.
20. Неправильно побудовано словосполучення на позначення часу
А десять (хвилин) на десяту
Б чверть на одинадцяту
В без п' ятнадцяти десять
Г пів на дванадцяту
Д за п' ять (хвилин) шоста

Морфологія. Порядкові числівники, особливості їх відмінювання.
21. Помилку в написанні особових закінчень дієслів допущено в рядку
А прочитаєте, змелете
Б створимо, розв' яжемо
В розгорнемо, клеєте
Г кричите, полють
Д скажемо, напишемо

Морфологія. Словозміна дієслів І та II дієвідміни.
22. Поширене означення не відокремлюється в реченні (розділові знаки пропущено)
А Розтривожений думками він до самого ранку не міг заснути.
Б Квітки омиті холодними росами розтулюють повіки-пелюстки.
В Ніколи я співати не покину про землю повну щастя і краси
Г Акації стояли саме в цвіту заквітчані безліччю білих китиць.
Д Удалині виднілися облиті сонячним багрянцем верхівки сосен.

Синтаксис. Речення з відокремленими членами.
23. Правильно написано всі займенники рядка
А дехто, ніякий, скільки-небудь, абищо
Б ніщо, будь-який, де-котрий, ніскільки
В будь-що, якийсь, аби-хто, що-небудь
Г нічий, хто-небудь, де-який, будь-чий
Д будь-хто, якийсь, ніякий, хто-зна-що

Синтаксис. Типи односкладних речень.
25. Визначте, який вид підрядного відповідає кожному фрагментові складного речення.
Вид підрядного речення
1 з'ясувальне
2 означальне
3 допустове
4 наслідкове
Д Здавалося хлопцеві, що ...
Фрагмент речення
А Це був такий день, що ...
Б Там, де ., листя було прозоре.
В Погода стояла сонячна, так що ...
Г Упав додолу перший лист, хоча .
Д Здавалося хлопцеві, що ...

 

 

Синтаксис. Основні види підрядних речень

26. Приєднайте до частини «Лелеки повернулися до рідного гнізда...» запропоновані варіанти та з' ясуйте тип кожного з утворених речень.
Варіант завершення речення
1 . як заструменіли весняні ручаї.
2 ... і заходилися його лагодити. членами
3 ... і враз ожила простора садиба.
4 . перелетівши сині моря.
Тип речення
А просте з відокремленими
Б просте з однорідними членами
В складнопідрядне
Г складносурядне
Д складне безсполучникове
Синтаксис. Види речень у сучасній українській мові: за будовою (прості й складні); за наявністю чи відсутністю ускладнювальних засобів (однорідних членів речення, вставних слів, словосполучень, речень, відокремлених членів речення, звертання).

27. Доберіть синоніми до поданих фразеологізмів.
Фразеологізм
1 море по коліно
2 хоч вовком вий
3 з доброго дива
4 за всяку ціну
Синонім
А на все горло
Б хоч кричи
В що б там не було
Г мов з гуски вода
Д ні сіло ні впало

 

 

Фразеологія.

28. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово). Дослідження (1)вчених доводять, що людину, яка не привчила (2)себе працювати напружено, (3)долаючи звичку (4)зайвий раз відпочити, чекає обмеженість мислення, відмова від усього творчого.
А іменник
Б прикметник
В займенник
Г дієприкметник (форма дієслова)
Д дієприслівник (форма дієслова)

Морфологія.

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29-36.
Шлях до національного самоусвідомлення
(1-4) Квітник життя людства на Землі складається з багатьох націй, народів, країн. Серед них немає гірших чи кращих, добрих чи злих, потворних чи вродливих. Кожна нація - це велика особистість, що несе в зернині своєї душі скарб великої любові, краси, добра, справедливості, гармонії.
(5-9) Кожна сучасна нація - це також і продукт історії, це потік, у який влилися свого часу інші великі чи малі нації й народи. Тому якщо первісні нації можна розглядати як ноти у своєму звучанні, то сучасні нації - це складні поліфонічні акорди. Або якщо первісні нації розглядати як чисті кольори спектру, райдужні кольори, то сучасні нації - це складні багатокольорові малюнки. (10-13) Якими різними є люди, котрі приходять на Землю зі своїми завданнями й утілюють ці завдання настільки, наскільки це виявляється для них можливим завдяки комплексу обставин, такими різними є народи, нації, і кожна з них має свою місію, провідну ідею буття на цій Землі.
(14-19) Життя великих індивідуальностей - націй - підпорядковане законові ритму, відбувається відповідно до циклів. В історичному минулому нам відомі приклади, коли нації з' являлися та зникали, коли якась нація виявляла себе зі значною активністю, а потім віками жила тихо й непомітно... Є нації з великим історичним минулим, а є нації молоді, що проходять через етап становлення як цілісна людська спільнота.
(20-35) Етноісторичне коріння українського народу безпосередньо пов'язане з географічним положенням. Із прадавніх часів на землях сучасної України жили землероби. З геологічної точки зору, сучасна Україна розташована на одній з найстабільніших платформ світу й не була затоплена світовим океаном. За оцінками експертів, на території України розміщується понад 30 відсотків чорноземів світу. Українські ґрунти називають унікальним багатством загальнопланетарного значення. На цій землі завжди жили хлібороби, вони зрослися зі своєю ненькою-землею. Сучасні дослідження багатьох учених, які вивчають трипільську культуру, підтверджують спадкоємність культурних традицій, незважаючи на різноманітні міграційні процеси, що відбувалися протягом тисячоліть. Приходилита йшли далі племена завойовників і кочівників, але жителі цієї землі зберігали свої традиції та культуру. Їх називали різними іменами, проте етнічні ознаки залишалися незмінними. Не є випадковим, що вихідці з України за її межами (а таких сьогодні налічується близько 20 мільйонів осіб) селилися на територіях, найкраще придатних для хліборобства, - на Кубані, Алтаї, у Приамур' ї, на півдні Канади, півночі США, півночі Австралії, в Аргентині.
(36-37) Саме у ХХ столітті почали з'являтися наукові докази існування прадавніх коренів української нації, і це визнано у світі.
(38-43) Науковці називають українську мову однією з найдавніших і найдосконаліших мов світу. Польський учений-лінгвіст Михайло Красуський у праці «Прадавність української мови» (1880 рік) відзначив: «Тривалий час порівнюючи арійські мови, я переконався, що українська мова старша не тільки за всі слов' янські, включно з так званою старослов' янською, а й за санскритську, давньогрецьку, латинську й інші арійські».
(44-50) За евфонічністю (милозвучністю) науковці ставлять нашу мову на одне з перших місць у світі. Так, 1934 року на Всесвітньому конкурсі мов, що проводився у Франції, серед найкрасивіших і найбагатших мов назвали французьку, перську й українську. Милозвучність української мови досягається уникненням збігу голосних і приголосних, чергуванням звуків. Як підкреслюють дослідники, особливі краса та музикальність української мови є одним з найяскравіших проявів панестетизму, всеохопної любові до краси, що пронизує духовне та матеріальне буття українців. (51-52) У сучасній українській культурі збереглися священні знаки-символи, історія виникнення яких сягає в глибину тисячоліть.
(53-55) Тризуб, державний символ України, є одним із найархаїчніших і найпоширеніших сакральних знаків людської цивілізації. Із тризубом зображалися грецький Посейдон, римський Нептун, індійські Шива та Вішну, скіфський Тагимасад.
(56-64) На території України знайдено наскельні малюнки із зображенням тризуба, датовані ІУ-Ш тисячоліттями до нашої ери. Тризуб був відомий в Ольвії, Боспорському царстві, Урарту, Ірані, Індії, на Кавказі, його зображення використовували представники крито-мінойської культури (ІІІ-ІІ тисячоліття до нашої ери), гети (ІІІ-І тисячоліття до нашої ери), сармати, царські скіфи, руські князі. В Індії, у штаті Джаму і Кашмір, височить священна гора з трьома вершинами, яку індійці називають Трикута. У надрах гори заховане святилище богині Вайяну Деві -Великої Матері. Під охороною жерців, за трьома магічними каменями, знаходиться її велична бронзова фігура з тризубом у правій руці.
(65-73) Філософські гіпотези трактують цей знак як символічне зображення ідеї. Є думка, що тризуб - це символ державної влади. За іншими версіями - символ влади над трьома світами - небесним, земним і підземним, або ж символ-ключ до розуміння алфавітів земної писемності. Найґрунтовнішими видаються гіпотези, що шукають витоки тризуба в триєдності світобудови. Навколишній світ побудований на взаємодії трьох елементів: три типи кварків (елементарних частинок) утворюють атоми та молекули, що є основою всіх фізичних тіл; три кольори - жовтий, червоний, синій, -взаємодіючи, утворюють спектр веселки, багатобарвність світу; три напрямки виміру -ширина, довжина, висота - характеризують об' єм і простір світобудови.
(74-77) Гомер, описуючи у своїй «Іліаді» давніх жителів Північного Причорномор' я, дає їм характеристику «найсправедливіших серед людей». Конституція українського гетьмана Пилипа Орлика була неперевершеним правовим феноменом і однією з перших конституцій Європи.
(78-79) Кожна нація у великому плетиві світової історії веде свій малюнок, свій візерунок, творячи спільну духовну й матеріальну реальність, загальну тканину життя. (80-83) Хочеться сказати разом з іншими: призначення України й українців -берегти Життя, утверджувати Істину, творити Добро, примножувати Красу. Місія України - бути джерелом духовної наснаги людства. У цьому її велич та її національна ідея.
За Світланою Гавриленко, «Дайджест Всеукраїнської експертної мережі» 838 слів

29. Слово «зрослися», вжите авторкою в рядку 26, означає
А стали єдиним цілим
Б набули більших розмірів
В з' єдналися в процесі росту
Г досягли вищого ступеня розвитку

Лексика. Багатозначні й однозначні слова.
30. Рядки «Хочеться сказати разом з іншими: призначення України й українців - берегти Життя, утверджувати Істину, творити Добро, примножувати Красу. Місія України - бути джерелом духовної наснаги людства. У цьому її велич та її національна ідея» (рядки 80-83) є
А  тезою
Б  аргументом
В  прикладом
Г  висновком

Розвиток мовлення. Текст, поділ тексту на абзаци, мікротеми.
31. Слова авторки «В історичному минулому нам відомі приклади, коли нації з'являлися та зникали, коли якась нація виявляла себе зі значною активністю, а потім віками жила тихо й непомітно...» (рядки 15-17), є підтвердженням того, що життя націй
А «підпорядковане закону ритму» (рядки 14-15)
Б «складні поліфонічні акорди» (рядки 7-8)
В «має свою місію, провідну ідею» (рядки 12-13)
Г «пов'язане з географічним положенням» (рядки 20-21)

Розвиток мовлення. Текст, поділ тексту на абзаци, мікротеми.

32. У переносному значенні вжито слово, виділене в рядку

А Як підкреслюють дослідники, особливі краса та музикальність української мови є одним з найяскравіших проявів панестетизму, всеохопної любові до краси, що пронизує духовне і матеріальне буття українців (рядки 48-50).

Б На території України знайдено наскельні малюнки із зображенням тризуба, датовані ІУ-Ш тисячоліттями до нашої ери (рядки 56-57).

В Конституція українського гетьмана Пилипа Орлика була неперевершеним правовим феноменом і однією з перших конституцій Європи (рядки 76-77).

Г Кожна нація у великому плетиві світової історії веде свій малюнок, свій візерунок, творячи спільну духовну й матеріальну реальність, загальну тканину життя (рядки 78-79).

Лексика. Пряме та переносне значення слова
33. За стильовими ознаками текст є
А художнім
Б розмовним
В публіцистичним
Г офіційно-діловим

Стилістика. Стилі мовлення
34. Засобом міжфразового зв'язку першого та другого речень тексту (рядки 1-2) є
А лексичний повтор
Б вставне слово
В займенник
Г синоніми

Розвиток мовлення. Мовні засоби зв' язку речень у тексті.
35. У тексті немає відповіді на запитання
А Чому українці споконвіків були хліборобами?
Б Які чинники сприяють милозвучності української мови?
В Як дослідники тлумачать символіку українського герба?
Г Чому сучасні нації суттєво впливають одна на одну?

Розвиток мовлення. Текст, поділ тексту на абзаци, мікротеми.

36. Для підтвердження своїх думок авторка залучає факти всіх перерахованих наук, окрім
А історії
Б мовознавства
В фольклористики
Г геології

Розвиток мовлення. Текст, поділ тексту на абзаци, мікротеми.
37. Рядки «Ой біжить мала дівчина, / А за нею русалочка: / «Та послухай мене, красна панночко, / Загадаю тобі три загадочки...», - є в
А календарно-обрядовій пісні
Б соціально-побутовій пісні
В історичній пісні
Г баладі
Д думі

Відповідність програмі ЗНО: Усна народна творчість
38. «Незрівнянно більша радість збирати мед, аніж його споживати. До сього ми народженій», - заявляє персонаж твору
А Івана Котляревського
Б Івана Вишенського
В Івана Карпенка-Карого
Г Григорія Сковороди
Д Григорія Квітки-Основ' яненка

Відповідність програмі ЗНО: Давня українська література
39. Нова українська драматургія започаткована твором
А Григорія Сковороди
Б Тараса Шевченка
В Івана Котляревського
Г Івана Франка
Д Івана Вишенського

Відповідність програмі ЗНО Література кінця ХVIII-початку ХХ століття
40. Низку риторичних запитань: «Що ми?.. чиї сини? яких батьків? ким? за що закуті?..» - ставить автор у творі
А «Україна в огні»
Б «Шевченко»
В «Чорна рада»
Г «І мертвим, і живим... »
Д «Сто років, як сконала Січ...»

Відповідність програмі ЗНО Література кінця ХVIII-початку ХХ століття
41. Павло Тетеря, Іван Брюховецький і Яким Сомко є персонажами твору
А «Чорна рада»
Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
В «Тіні забутих предків»
Г «Маруся» Д «Людина»

Відповідність програмі ЗНО Література кінця ХVIII-початку ХХ століття
42. У тому, що «сила родиться й завзяття / Не ридать, а добувати, / Хоч синам, як не собі, / Кращу долю в боротьбі», - переконаний автор твору
А «Заповіт»
Б «Мойсей»
В «Сопіга зреш зрего»
Г «Ісаія. Глава 35»
Д «Гімн»

Відповідність програмі ЗНО Література кінця ХVIII-початку ХХ століття
43. Уплив імпресіонізму явно відчутний у творі
А «Intermezzo»
Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
В «Енеїда»
Г «Камінний хрест»
Д «Хазяїн»

Відповідність програмі ЗНО Література кінця ХVIII-початку ХХ століття
44. Провідною ідеєю комедії «Хазяїн» є засудження
А нещадної експлуатації селян багатіями
Б небажання багатіїв здобувати ґрунтовну освіту
В прагнення багатіїв до стяжання задля стяжання
Г байдужості багатіїв до проблем української культури
Д збайдужіння багатіїв до проблем народної освіти

Відповідність програмі ЗНО Література кінця ХVIII-початку ХХ століття
45. У поемі «Мойсей» використано сюжет
А давньоримський
Б давньогрецький
В давньоєгипетський
Г шумерський
Д біблійний

Відповідність програмі ЗНО Література кінця ХVIII-початку ХХ століття
46. У рядках
Звитяги наші, муки і руїни
Безсмертні будуть у її словах.
Вона ж була як голос України,
Що клекотів у наших корогвах!
ідеться про героїню твору
А Лесі Українки
Б Ліни Костенко
В Павла Тичини
Г Володимира Сосюри
Д Івана Драча

Відповідність програмі ЗНО Література кінця ХVIII-початку ХХ століття
47. «Сміх буде, плач буде перламутровий», - запевняє свою кохану ліричний герой вірша
А «Так ніхто не кохав...»
Б «Два кольори»
В «Ви знаєте, як липа шелестить...»
Г «І все-таки до тебе думка лине...»
Д «Арфами, арфами...»

Відповідність програмі ЗНО: Література ХХ століття
48. Письменник Лозов'ягін обрав собі псевдонім
А Остап Вишня
Б Панас Мирний
В Марко Вовчок
Г Іван Багряний
Д Василь Барка

Відповідність програмі ЗНО: Література ХХ століття
49. Дія комедії «Мина Мазайло» розгортається у
А Києві
Б Харкові
В Донецьку
Г Полтаві
Д Курську

Відповідність програмі ЗНО: Література ХХ століття
50. Слова "Можна все на світі вибирати, сину, / Вибрати не можна тільки Батьківщину" є в творі
А «Балада про соняшник»
Б «Лебеді материнства»
В «Ти знаєш, що ти - людина?»
Г «На колимськім морозі калина»
Д «Любіть Україну»

Відповідність програмі ЗНО: Література ХХ століття
51. «Пошли ж вам, Боже, щасливу долю та сили в руки, щоб. возвеличили трудами красну землю нашу українську, аби цвіла вона багатствами і згодою», - благословляє своїх дітей героїня твору
А "Кайдашева сім'я"
Б "Україна в огні"
В "Вершники"
Г "Камінний хрест»
Д «Три зозулі з поклоном»

Відповідність програмі ЗНО: Література ХХ століття
52. «Сонце моє оранжеве! Щомиті якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе», - звертається до поезії ліричний герой твору
А «Катерина»
Б «Сучасники»
В «Інститутка»
Г «Людина»
Д «Балада про соняшник»

Відповідність програмі ЗНО: Література ХХ століття
53. «Ніколи не сміявся без любові до вас усіх, до сонця, до вітру, до зеленого листу! У моєму сміхові завжди бачив народ.», сказав
А Іван Нечуй-Левицький
Б Іван Карпенко-Карий
В Іван Котляревський
Г Остап Вишня
Д Микола Куліш

Відповідність програмі ЗНО: Література ХХ століття
54. «Ти вже не згинеш, ти двожилава, / Земля, рабована віками, / І не скарать тебе душителям / Сибірами і соловками», - звертається до України
А Ліна Костенко
Б Леся Українка
В Василь Стус
Г Євген Маланюк
Д Іван Драч

Відповідність програмі ЗНО: Література ХХ століття
55. Рядки
Не поет — бо це ж до болю мало,
Не трибун — бо це лиш рупор мас
характеризують
А Тараса Шевченка
Б Павла Тичину
В Василя Стуса
Г Володимира Сосюру
Д Василя Симоненка

Відповідність програмі ЗНО: Література ХХ століття
56. Наприкінці ХХ століття помітним явищем української літератури став
А імпресіонізм
Б експресіонізм
В постмодернізм
Г романтизм
Д реалізм

Відповідність програмі ЗНО: Література ХХ століття
57. Установіть відповідність між назвою та проблемою (темою) художнього твору.
Назва твору
1 «Людина»
2 «Мисливські
3 «Лісова пісня»
4 «Мойсей»
Проблема (тема) твору
А батьки і діти
Б боротьба духовності з усмішки» буденщиною
В взаємини вождя і народу
Г замилування рідною природою
Д емансипація жінки

Відповідність програмі ЗНО Література кінця ХVIII-початку ХХ століття
Література ХХ століття

58. Установіть відповідність між автором і персонажем твору.
Автор твору
1 Іван Багряний
2 Тарас Шевченко
3 Іван Карпенко-Карий
4 Михайло Коцюбинський
Персонаж твору
А Палагна
Б Феноген
В Мавка
Г Многогрішний
Д Ярема Галайда

Відповідність програмі ЗНО Література кінця ХVIII-початку ХХ століття
Література ХХ століття
59. Установіть відповідність між назвою твору та історичним тлом, на якому розгортаються його події.
Назва твору
1 «Україна в огні»
2 «Гайдамаки»
3 «Чорна рада»
4 «Я (Романтика)»
Історичне тло
А Коліївщина (1768 р.)
Б Громадянська війна (1917-1921 рр.)
В Голодомор (1932-1933 рр.)
Г Друга світова війна (1939-1945 рр.)
Д Руїна (1657-1687 рр.)

Відповідність програмі ЗНО Література кінця ХVIII-початку ХХ століття
Література ХХ століття
60. Установіть відповідність між цитатою з твору та його назвою.

Цитата з твору
1 «На снігу великими літерами було написано: «ФІЙОНА МЕДВИНУ ПРИВІТ ПЕРЕДАВАЛА»

2 «Сьогодні усе для тебе -
Озера, гаї, степи.
І жити спішити треба,
Кохати спішити треба -
Гляди ж, не проспи»

3 «Лютували шаблі, і коні бігали без
вершників, і Половці не пізнавали один
одного, а з неба палило сонце, а ґелґання
бійців нагадувало ярмарок.»

4 «Ні! Я жива! Я буду вічно жити!
Я в серці маю те, що не вмирає»

 

Назва твору

А «Ти знаєш, що ти - людина?»

Б «Лісова пісня»

В «Тигролови»

Г «Катерина»

Д «Вершники»

 

 


Відповідність програмі ЗНО Література кінця ХVIII-початку ХХ століття
Література ХХ століття

 


Источник: www.testportal.gov.ua